VRSTE OSIGURANJA

VRSTE OSIGURANJA u kojima se savremeno osiguranje pojavljuje su mnogobrojne. Stoga se oni grupišu i razvrstavaju prema određenim zajedničkim svojstvima: postoje razne podele na pojedine vrste, grane osiguranja i druge nivoe grupisanja kako bi se olakšalo njihovo proučavanje i primena neophodnih ekonomskih, pravnih pravila i pravila tehnike osiguravanja. S razvojem privrede i društva neprekidno niču nove vrste osiguranja, dok se neke gase. Podele se razlikuju i od zemlje do zemlje.  U našem Zakonu o osiguranju imovine i lica kao vrste osiguranja pominju se osiguranje života, zdravstveno i penzijsko osiguranje, obavezna osiguranja, ostala imovinska osiguranja, osiguranje od nezgode i osiguranje depozita građana. Očito da je svaka podela na vrste i grane osiguranja izuzetno rastegljiva i uslovna a opšte je prihvaćena podela prema predmetu osiguranja na ŽIVOTNA I NEŽIVOTNA OSIGURANJA pa se tako društva za osiguranje i registruju.

   1. ŽIVOTNO OSIGURANJE

 

     Život je jedan prirodni tok, pun neizvesnosti i iskušenja svakog čoveka. Da bi naš život učinili spokojnijim, obezbedili sebi mirniju ekonomsku budućnost, pokušavamo na razne načine da se obezbedimo i naš život učinimo mirnijim. Životno osiguranje je upravo jedno od takvih mogućnosti, pomoću koga se možemo na neki način ekonomski obezbediti. Osnovna specifičnost osiguranja života je u tome što predstavlja kombinaciju osiguranja od osiguranog rizika i štednje. Osiguranje života nastaje na osnovu ugovora o osiguranju. Društvo za osiguranje preuzima obavezu da korisniku osiguranja isplati ili isplaćuje ugovorenu sumu novca u slučaju da nastupi predviđeni događaj, uz uslov da na račun društva budu uplaćivani određeni iznosi novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja). Životno osiguranje je jedno od najatraktivnijih ulaganja u svetu, jer ovim putem, ulažete u ekonomsku sigurnost sopstvene budućnosti, ali i budućnosti Vaših najbližih, te akumulirate uložena sredstva. 

Prednosti životnog osiguranja:

• usmereni ste da štedite za budućnost a ujedno ste vas i vašu porodicu osigurali od raznih rizika što kod klasične štednje u bankama to niste

• obezbeđujete ekonomsku sigurnost vaše porodice u slučaju vaše iznenadne i prerane smrti

• polisu životnog osiguranja kao hartiju od vrednosti možete koristiti za obezbeđenje vraćanja duga (vinkulacija, zaloga),

• učestvujete u dobiti društva za osiguranje ukoliko ono dobro posluje i ako je to ugovoreno.

Osiguravajući proizvodi:

1. Spektar – Jedinstveno osiguranje života sa spektrom osiguranja za slučaj nastupanja:

 • doživljenja (isteka osiguranja)
 • vaše prerane prirodne smrti – ( osiguranje vaše porodice)
 • vaše prerane smrti usled nezgode – (osiguranje vaše porodice)
 • nastanka 10 težih bolesti
 • trajni invaliditet usled nezgode,
 • lom kostiju i zglobova usled nezgode,
 • dnevna naknada za boravak u bolnici kao posledica nezgode,
 • dnevna naknada u bolnici kao posledica bolesti ili porođaja,
 • hirurške intervencije kao posledica nezgode,
 • hirurške intervencije kao posledica bolesti,
 • bolovanje duže od 42 dana kao posledica nezgode.

2. Favorit Životno osiguranje namenjeno ekonomskoj budućnosti deteta

3. Riziko Mix osiguranje  predstavlja poseban vid životnog osiguranja, koji se odnosi na slučaj smrti osiguranika. Ovo riziko mix osiguranje je sa pokrićem 5 težih bolesti i mogućnošću povrata dela uplaćene premije po isteku osiguranja. Male premije – visoke ugovorene sume za slučaj smrti osiguranika.

______________________________________________________________________________________________________________________

     2. NEŽIVOTNO OSIGURANJE

 

 • OSIGURANJE IMOVINE  ( STANOVA , KUĆA, FIRMI…..)

   Planiranje, finansiranje, izvođenje-mnogo je vremena, novca i truda uloženo u vaš dom ili firmu. Ali time ste stvorili trajnu vrednost. Nastupi li bilo kakav nepredvidiv događaj, sigurno biste želeli da vam se nadoknadi šteta – da sve opet bude kao što je bilo pre. Zato je izbor optimalnog osiguranja vaše kuće/stana ili firme jedna od vaših najvažnijih odluka.

Osiguravajući proizvodi: 

1.  Osiguranje od požara i nekih drugih nepogoda (elementarnih)

2.  Osiguranje mašina od loma

3.  Osiguranje od provalne krađe i razbojništva

4.  Osiguranje stakala od loma

5.  Osiguranje objekta u izgradnji i montaži

6.  Osiguranje elektronske opreme

_________________________________________________________________________________________________________________________

  • OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

 

   Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje vozila za štetu koju Vi pričinite trećim licima upotrebom Vašeg vozila. To znači da štetu nećete platiti Vi, već Vaše osiguravajuće društvo. Ova vrsta osiguranja ne pokriva štete nastale na Vašem vozilu.Osiguravajuće društvo pokriva štete do visine maksimalnih iznosa osiguranih suma, propisanih Zakonom o osiguranju. Ukoliko šteta prelazi naznačeni iznos, razliku do visine štete dužan je da nadoknadi vlasnik vozila. Polisa važi do isteka trajanja osiguranja i u slučaju promene vlasnika vozila. U tom slučaju ne morate kupovati novu polisu do isteka njenog važenja. Kod ove vrste osiguranja štete plaća osiguravajuće društvo osiguranika koji je učinio štetu. Kao dopunski vid osiguranja od dodatnih rizika, moguće je uz polisu autoodgovornosti, zaključiti i polisu autonezgode, pri čemu su pokriveni rizici za vozača i za sve putnike koji se nalaze u vozilu u momentu nastanka osiguranog slučaja. Osiguravajući proizvodi:

1. Osiguranje od autoodgovornosti  – Za sve štete pričinjene trećim licima 

2. KASKO osiguranje – Potpuno ili delimično osiguranje Vašeg vozila 

3. Pomoć na putu – Auto 24 PLUS – 24 časa pomoći na putu u Srbiji i inostranstvu 

4. Zelena karta  – Za Vašu sigurnost u inostranstvu 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

  • OSIGURANJE OD NEZGODE

 

   Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja ili skraćeno, osiguranje od nezgode (povrede), spada u osiguranja osoba. Pojam nesrećnog slučaja – Nesrećni slučaj je svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji delujući uglavnom izvan i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, privremenu nesposobnost za rad ili narušeno zdravlje koje zahteva medicinsku pomoć. Trajanje osiguranja – Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja su kratkoročna osiguranja i uglavnom se ugovaraju na rok od jedne godine, a u određenim situacijama osiguranje se može ugovoriti i kraće, ali ne kraće od jednog dana. Kod kolektivnih osiguranja moguće je ugovoriti višegodišnje ili dugoročno osiguranje. Kod ovog osiguranja nema teritorijalnog ograničenja, ali su moguća ograničenja, u zavisnosti od društva za osiguranje, u pokriću rizika. Kada se osiguranje od posledica nesrećnog slučaja ugovara kao dopunsko osiguranje uz životno osiguranje, tada ono traje koliko traje i životno osiguranje, uz koje je i ugovoreno. Osiguravajući proizvodi:

1.  Osiguranje od nezgode zaposlenih

2. Osiguranje od nezgode sportista

3. Osiguranje od nezgode članova Upravnog odbora i menadžera. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 • OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Osiguranje od odgovornosti iz delatnosti, ili tzv. profesionalna odgovornost, karakteristična je za lica koja obavljajući svoju delatnost, mogu naneti nehotice štetu nekom licu, ili se šteta može dogoditi u određenom objektu gde lice obavlja svoju delatnost. Npr. lekarska ordinacija. Nije obuhvaćena odgovornost osiguranika za namerno prouzrokovanu štetu, izuzev kada je štetu prouzrokovao radnik osiguranika i još neka isključenja.  Osiguravajući proizvodi:

1. Osiguranje od profesionalne odgovornosti

2.  Osiguranje od opšte odgovornosti

3.  Osiguranje od odgovornosti za proizvode

4Osiguranje od odgovornosti menadžera

5. Osiguranje od odgovornosti za turističke agencije

 ________________________________________________________________________________________________________________

  • OSIGURANJE PLOVILA – PLOVNIH OBJEKATA

 

   Na tržištu osiguranja Srbije, neka društva za osiguranje, u svojim ponudama imaju i produkte osiguranja,  koji se odnose na plovila (čamci, brodovi, jahte…) – osiguranje vlasnika čamaca za štetu pričinjenu trećim licima. Ovo osiguranje je zakonski obavezno za sve vlasnike čamaca sa sopstvenim pogonom snage motora preko 15 kW, koji se upisuje u odgovarajući registar, saglasno propisima o registraciji čamaca. Pod čamcem se u ovom slučaju podrazumeva svako plovilo čija dužina trupa iznosi manje od 15 metara, a širina trupa manje od 3 metra, a čija najveća istisnina iznosi manje od15tona. Kao šteta pričinjena trećim licima podrazumeva se telesna povreda, narušavanje zdravlja ili smrt trećih lica nastala upotrebom čamca navedenog u polisi. Ovde se podrazumeva i šteta koja je pričinjena trećem licu usled pada ili izbacivanjem stvari iz čamca.

____________________________________________________________________________________________________________________________

  • OSIGURANJE U TRANSPORTU

 

   Transportno osiguranje ima specifičnu zakonsku regulativu. Za ovu vrstu osiguranja karakteristični su kargo i kasko osiguranje. Kargo osiguranje se odnosi na osiguranje robe koja se transportuje, a kasko na osiguranje vozila koje podrazumeva potpunu naknadu štete. Osiguravajući proizvodi:

1. Osiguranje robe u transportu

2. Osiguranje od odgovornosti  prevoznika

 ________________________________________________________________________________________________________________________

  • PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

  Ukoliko putujete u inostranstvo putno zdravstveno osiguranje je više nego preporučljivo. Krenuti na bilo koje putovanje u inostranstvo, bez polise putnog zdravstvenog osiguranja je veoma rizično, ali se ljudi opredeljuju za jeftinije aranžmane koji ga ne uključuju. Tako neko ko želi da uštedi od tri do 20 evra, koliko košta putno zdravstveno osiguranje, može doći u situaciju, da mora da proda kuću da bi platio troškove lečenja u inostranstvu, jer bolničko lečenje u slučaju bolesti, nesreće ili nezgode može da košta i više od 15.000 evra, a tu su i veliki dodatni troškovi za povratak i oporavak koje u slučaju da nemate polisu putnog zdravstvenog osiguranja morate sami da platite.

Obezbedite sebi – neophodni lekarski tretman za vreme boravka u inostranstvu, lekove, rendgenski i ultrazvučni pregled, medicinski prevoz i hospitalizaciju, povratak dece u zemlju prebivališta, povratak bolesnika u zemlju prebivališta. Nadoknadite štetu – u slučaju gubitka ili krađe prtljaga, u slučaju kašnjenja avionskog leta. Omogućite sebi – pravnu zaštitu,  prevodilačke usluge,  pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih dokumenata. Osiguravajući proizvodi:

1. Standard

2. Komfort

3. Exlusive

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

  • OSIGURANJE USEVA

 

   Osiguranje useva i plodova pruža mogućnost osiguranja velikog broja ratarskih i povrtarskih kultura, voća, grožđa i sadnog materijala. Usevi i plodovi se osiguravaju od sledećih rizika:

 • grada, 
 • požara, 
 • udara groma, 
 • oluje,
 • poplave,
 • gubitka semenskog kvaliteta,
 • gubitka količine i kvaliteta plodova voća i stonog grožđa,
 • zimskog mraza

Visina premije osiguranja useva i plodova zavisi od biljne vrste, odbranih rizika za pokriće, ugovorene visine pokrića, lokacije na kojoj se usevi i plodovi osiguravaju, planiranog prinosa i ugovorene proizvođačke cene useva ili plodova. Premija se može platiti u takozvanim „agro rokovima“ (nakon žetve, berbe) bez plaćanja kamate. Vlasnicima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji ugovore osiguranje i avansno plate premiju osiguranja preko određenog iznosa, obezbeđena je dodatna pogodnost u vidu besplatnog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja. Ovo osiguranje daje se na godinu dana, važi 24 sata dnevno i njime su od posledice nezgode osigurani svi članovi poljoprivrednog gazdinstva. Plaćanje premije osiguranja useva i plodova olakšano je i subvencijama koje svake godine daje država. Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima država vraća deo plaćene premije osiguranja, što je precizirano uredbama koje izdaje resorno ministarstvo.

Za sva  pitanja, dileme,  savete i pomoć u vezi vašeg osiguranja možete nas kontaktirati na: e mail: privilegeplus@mts.rs , mob i Viber: 069 00 29 299